Leden vergadering

De Algemene Leden Vergadering van Ski Limburg heeft plaatsgevonden op zondag 28 augustus 2022 in Stein bij de Jeu de Boules Club Ummer d’r Bie. Een sfeervolle omgeving voor onze bourgondische club. Ook nu weer een groot aantal aanwezigen (49) en o.a. door vakantieperiode helaas 35 afmeldingen.
1. Opening door de voorzitter Henk Pook en hij haalt aan dat de vereniging ‘leeft’.
2. Deze agenda wordt vastgesteld zonder aanvullingen
3. Ingekomen en uitgaande stukken worden door de secretaris benoemd
4. Notulen ALV 21 augustus 2021 waren opgestuurd en en zonder opmerkingen op deze vergaderingen vastgesteld
5. Het jaarverslag 2021-2022 van de secretaris was opgestuurd en zonder verdere aanvullingen goedgekeurd. Een aanvulling met PP en dia’s werd onder luid applaus als extraatje gehonoreerd.
6. Het Financieel jaarverslag 2021-2022 penningmeester was opgestuurd en zonder verdere vragen vastgesteld.
7. Verslag Kascontrole commissie 2021-2022 is positief en de kascontrole commissie verzoekt het bestuur te dechargeren. De vergadering sluit zich hierbij aan.
8. Benoeming nieuw (reserve) kascontrole commissielid: Gerard van Aggelen
9. Vaststellen contributie 2022-2023 is de vergadering akkoord met het voorstel van het bestuur om niet te verhogen en blijft €20,– voor het seizoen 2022-2023.
10 Begroting 2022-2023 wordt met de aanvulling “Verrassingen” zijnde €1000,– aangepast.
11 Éen bestuurslid Oda vanoppen was aftredend en is herkozen. Kandidaten konden zich tot 18 aug 2022 aanmelden, maar hiervan was geen gebruik gemaakt.
12Activiteiten Ski Limburg 2022-2023 wordt met luid applaus ontvangen en het bestuur hoopt wederom dat de leden zich aanmelden en mogelijk nieuwe activiteiten in het programma brengen, waar mogelijk. De dag na de ALV heeft ieder SL lid een nieuw programma ontvangen.
13 Rondvraag: Diverse personen maakten gretig gebruik hiervan en hun vragen werden meer dan voldoende beantwoord.
14 De voorzitter sluit om 12.00 uur de vergadering en hoopt dat het aansluitende jeu de boules toernooi in de smaak zal vallen op deze zonnige dag.

AAN- en AF melden moest ook dit jaar via skilimburg.com/aanmeldformulier.
Indien je je afmeldde voor de ALV en toch de vergaderstukken wilde ontvangen kon dit op het AFmeldformulier laten weten.

De Algemene Leden Vergadering over het jubileum seizoen 2020-2021 kon volgens de huidige corona maatregelen op zaterdag 21 augustus 2021 plaatsvinden om 10.30 uur in het Party- en Bowlingcentrum in Schin op Geul- Walem.
De verzorging van de ‘inwendige mens’ was in goede handen bij onze gastheer/vrouw Ramona en Marcel Brull met hun crew. Er kon door de aanwezigen gekozen worden uit een ruim aantal soorten Limburgse vlaaien met koffie/thee in overvloed.
Deze FEESTdag konden ook uitgestelde jubileum activiteiten nog plaatsvinden, zoals de jubileumwandeling welke door de jubileumcommissie was uitgezet, de gratis loterij voor de aanwezigen op deze dag en het steengrillen als afsluiting van deze dag.
Voor het steengrillen werd een kleine bijdrage van €10,– per persoon gevraagd bij de inschrijving. De Corona maatregelen van de overheid werden door de gastheer en het bestuur de gehele dag zo goed als het kon, in acht genomen. In totaal hebbeb 61 leden de ALV bijgewoond en hadden zich 17 leden afgemeld.
Via de AGENDA van de ALV, werden de navolgende punten besproken. Hierbij een verkort verslag.:
1. Opening door de voorzitter met een korte uitleg over de dagindeling en dat het bestuur afgelopen seizoen toch nog 8x bij elkaar is geweest ondanks de Corona problemen.
2. Vaststellen van deze agenda: geen aanvullingen uit de vergadering.
3. Ingekomen stukken: er werd 2x 1 minuut stilgestaan bij het overlijden van Arno Kerkhofs (oud voorzitter) en Frans de Leij. Daarnaast werden diverse ingekomen stukken medegedeeld. Hieronder ook de nieuwe wetgeving WBTR, waarvoor de vergadering toestemming heeft gegeven om dit verder uit te werken.
4.  De notulen van de ALV 27 september 2020, werden zonder opmerking vastgesteld.
5.  Het Jaarverslag 2020-2021 secretaris  met een dia / PP presentatie werd onder luid applaus vastgesteld.
6. Het Financieel jaarverslag 2020 – 2021 werd zonder vermeldenwaardige vragen uit de vergadering vastgesteld.
7. De Kascontrole commissie 2020-2021 heeft de vergadering verzocht het bestuur te dechargeren voor het gevoerde financiële beleid. ALV unaniem akkoord.
8. Vaststellen contributie voor het seizoen 2021-2022: het jaarlijkse bedrag van €20,– wordt gehandhaafd. Echter omdat afgelopen Coronajaar er weinig activiteiten door SL zijn geweest, zijn de betalende leden van afgelopen sezioen vrijgesteld van contributie voor het seizoen 2021-2022. ALV is hiermede uiteraard akkoord gegaan.
9. De Begroting 2021-2022 is door de ALV vastgesteld en tevens is de ALV akkoord dat het bestuur geen meerjaren begroting en reservering hoeft op te stellen. Ook is de ALV akkoord dat de NW trainer en de reanimatie docent een vergoeding krijgt voor zijn werkzaamheden. Deze werkzaamheden doet hij niet vanuit zijn bestuurslidmaatschap.
10. Verkiezing één nieuw bestuurslid zijnde Marcel Kessels. Hij was aftredend en is unanime herkozen. Er waren geen tegenkandidaten.
11. De activiteiten voor het seizoen 2021 – 2022 worden goedgekeurd door de ALV.
12. De jubileumcommissie geeft de stand van zaken weer m.b.t. hun uitgevoerde en nog uit te voeren activiteiten.
13. Er wordt door een drietal leden gebruik gemaakt van de Rondvraag.
14. De sluiting van de ALV om 11.45 uur en aansluitend vond de jubileum wandeling, uitgezet door de jubileum commissie, plaats.

Meer info over deze dag met foto’s bij de tab Ons Jubileum en bij de Activiteitentab onder Openingswandeling.

 

De Algemene Leden Vergadering betreffende het seizoen 2019 – 2020 was in eerste instantie gepland op zondag 6 juni 2020. Door de corona pandemie was deze vergadering geannuleerd.
De Algemene Leden Vergadering over het seizoen 2019-2020 was na rijp beraad tussen bestuur en Snowworld uiteindelijk verplaatst naar zondag 27 september 2020.
De 66 leden van Ski Limburg die zich hadden aangemeld hadden de benodigde vergaderstukken tijdig ontvangen. Vóór de ALV werd vanaf 09.00 uur een Ski Experience door het bestuur georganiseerd en na afloop van de wandeling en de Ski Experience, werd door de aanwezigen heerlijk ge-bbq.

De Algemene Leden Vergadering over het seizoen 2018-2019 is gehouden op
zondag 2 juni 2019 om 10.30 uur bij café Meels, Kerkstraat 4 in Sweikhuizen.

Er hadden zich 42 leden aangemeld via skilimburg.com/aanmeldformulier 
en 22 leden afgemeld. De informatie over de ALV stukken waren in de week voor aanvang van de ALV verstuurd naar de aan- en afgemelde leden, zoals afgesproken in 2018.
De notulen van onderstaande agenda zijn op te vragen bij het secretariaat..

Aan het Alpacagolf deden 37 deelnemers mee.  De deelnemers werden in groepjes van 5 tot 6 personen ingedeeld. Er waren in totaal 12 holes die per groep met zo’n min mogelijk aantal slagen moesten worden volbracht. Het minst aantal slagen was 46 en het hoogst aantal slagen was 49. Dus de groepen zaten bijzonder dicht bij elkaar. Er was zelfs iemand die een ‘hole in one’ scoorde, maar dit keer geen auto had gewonnen. Uiteindelijk ging Marjo naar huis met een Alpaca beestje voor haar kleinkind.
Het was een bijzondere leuke, maar vooral warme, en gezellige afsluiting van het seizoen 2018-2019.
Hieronder een fotoreportage (Harrie Vangangelt) van de vergadering en het Alpaca golf in Sweikhuizen.

Deze slideshow vereist JavaScript.

Algemene Leden Vergadering 2017 – 2018

Op 3 juni 2018 heeft in Grevenbicht Café Aurora de ALV plaatsgevonden. Er waren 44 stemgerechtigde leden aanwezig en 20 leden met een volmacht.
De notulen van de ALV zijn op te vragen bij het secretariaat.
Aansluitend werd een wandeling met bijna 50 leden door Grevenicht gemaakt welke is uitgezet door één van onze leden.

Hieronder een kleine fotoreportage van de ALV en wandeling d.d. 3 juni 2018 in Grevenbicht.

Deze slideshow vereist JavaScript.

LEDENVERGADERING 2016-2017

Het 2e gedeelte van de Algemene Ledenvergadering 2016-2017
is gehouden op zondag 12 november 2017 om 12.00 uur in
Klimcentrum Rocca in Gulpen, Landsraderweg 13.
De eerste geplande ALV over het seizoen 2016-2017 is gehouden op
zondag 8 oktober 2017 in het Bieëmerhöfke in Sibbe.

Hieronder een samengestelde fotoreportage van de ALV’s in 2017

Deze slideshow vereist JavaScript.

Hieronder de fotoreportage van de grottentocht bij Valkenburg – Sibbe na de ALV in 2017

Deze slideshow vereist JavaScript.

ALGEMENE LEDENVERGADERING 2016

Tijdens de ledenvergadering van 2016, werden de kinderen en kleinkinderen van onze leden skiles en snowboardles aangeboden bij Snowworld onder begeleiding van skileraren. Dit allemaal in het kader van ons jubileum jaar en hopenlijk een leden uitbreiding. Na de vergadering maakten de overige leden ook dankbaar gebruik van de skibaan.
Om 15.00 uur konden we aansluiten voor een heerlijke barbecue.
Om 17.00 uur was het programma voor deze dag ten einde en eenieder was lovend over de dag invulling.

Hieronder volgt een impressie van de ledenvergadering op zondag 18 september 2016.

Deze slideshow vereist JavaScript.

Hieronder een impressie van de ALV op 27 september 2015 en de short golf clinic in Eijs.

Deze slideshow vereist JavaScript.