Algemene Verordening Gegevensbescherming

Privacyverklaring               15 mei 2018

 U mag verwachten dat Ski Vereniging Limburg Zuid zeer zorgvuldig en vertrouwelijk omgaat met uw persoonsgegevens. Dit doen wij in overeenstemming met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De technische en organisatorische maatregelen voor bescherming van persoonsgegevens sluiten hierbij aan. Er zijn passende en commercieel redelijke beveiligingsmaatregelen getroffen om de verkregen persoonsgegevens te beschermen tegen dataverlies, ongeautoriseerde toegangen/of wijziging, misbruik, openbaarmaking en vernietiging, waarbij rekening is gehouden met de risico’s van de verwerking en de aard van de gegevens.

Ieder bestuurslid is zich bewust van hun verantwoordelijkheid in de veilige omgang met persoonsgegevens en ondersteunt het privacy beleid van Ski Vereniging Limburg Zuid naar beste weten en kunnen.

Contactgegevens

Ski Vereniging Limburg Zuid
Secretariaat: Rijksweg 60  6271 AG  Gulpen
06 – 2956 1420
info@skilimburg.nl 
www.skilimburg.com
Tevens contactgegevens voor privacy gerelateerde vragen.

Doel verwerking persoonsgegevens

Het is noodzakelijk dat Ski Vereniging Limburg Zuid volgens haar statuten uw persoonsgegevens verwerkt. U geeft hiervoor uw toestemming bij de start van uw aanmelding als lid dan wel uw aanmelding voor activiteiten welke Ski Vereniging Limburg Zuid haar leden aanbiedt. Zonder deze toestemming kunt u geen lid worden. Daarnaast is het uw vrije keuze en bepaalt u zelf of wij uw gegevens aan derden mogen verstrekken. Ook bepaalt u zelf of u toestemming geeft voor het gebruiken van uw gegevens ter bevordering van de (ski) sport.

Voor kinderen jonger dan 16 jaar dient de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid draagt toestem­ming te geven voor verwerking van persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor het aangaan en uitvoeren van activiteiten welke Ski vereniging Limburg Zuid jaarlijks aanbiedt en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en eventueel om u te informeren via de website over relevante (sport) producten en/of (sport) activiteiten.

Via de aanmeldingsformulieren op haar website legt Ski Vereniging Limburg Zuid gegevens vast ter optimalisering van het leden bestand c.q. voor de registratie van de deelnemers aan de activiteiten.

Ski Vereniging Limburg Zuid neemt geen besluiten louter op basis van geautomatiseerde verwerkingen van uw persoonsgegevens, die aanzienlijke gevolgen voor u kunnen hebben.

Welke persoonsgegevens

Voor uw lidmaatschap bij Ski Vereniging Limburg Zuid, is het noodzakelijk dat er persoonsgegevens van u worden geregistreerd. U moet hier zelf nadrukkelijk toestemming voor geven door het invullen van het aanmeldformulier. We registreren van u verschillende persoonsgegevens, zoals uw naam, adres, woonplaats, mailadres, telefoonnummer en Gsm-nummer, geboortedatum, lidmaatschapsnummer NSkiV, type reisverzekeringspolis en polisnummer en bij vakantiereizen het (de) adres(sen) van de thuisblijvers waar Ski Vereniging Limburg Zuid mee contact kan opnemen bij calamiteiten.

Delen van persoonsgegevens

Behalve de overkoepelende organisatie NSkiV  heeft binnen de Ski Vereniging Limburg Zuid een beperkt aantal andere personen toegang tot (een deel van) uw persoonsgegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn uitsluitend de bestuursleden van de Ski vereniging Limburg Zuid. Al deze personen hebben een overeenkomst met een geheimhoudingsplicht.

Ski Vereniging Limburg Zuid verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan onderstaande derden indien dit nodig is, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of op basis van uw toestemming. Dit vindt alleen plaats in opdracht van en namens Ski Vereniging Limburg Zuid onder de voorwaarde dat de derde partij deze persoonsgegevens niet voor andere doelen gebruikt. Aan de basis van deze uitwisseling van persoonsgegevens liggen (veelal) wettelijke bepalingen, (verwerkings-)overeenkomsten en/of geheim­houdingsplichten, om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen.

Delen van persoonsgegevens met
Reden
Persoonsgegevens
Wijze van overdracht
Grondslag
NSkiV
Statutair vastgelegd
Geslacht, voorletters, voornaam, achternaam, straat, huisnummer, postcode, woonplaats, land, geboortedatum, telefoonnummer en GSM, e-mailadres
Digitaal per beveiligde mail
Alleen na uw toestemming
Bestuursleden
Controle, facturatie en financiële administratie
Geslacht, voorletters, voornaam, achternaam, straat, huisnummer, postcode, woonplaats, land, geboortedatum, telefoonnummer en GSM, e-mailadres
Digitaal per beveiligde mail
Statutair
Hotel
Brandveiligheid en juiste aantal, toeristenbelasting
voorletters, achternaam, straat, huisnummer, postcode, woonplaats, land, geboortedatum
Digitaal per beveiligde mail
Wettelijk in brandveiligheidsverordening en belastingverordening
Bus organisatie
Brandveiligheid en juiste aantal
voorletters, achternaam, straat, huisnummer, postcode, woonplaats, land, geboortedatum
Digitaal per beveiligde mail
Wettelijk in brandveiligheidsverordening, reisvervoer

Mogelijk ontvangt Ski Vereniging Limburg Zuid uw persoonsgegevens van een andere organisatie, bijvoorbeeld in verband mogelijk nieuw lidmaatschap, uitleg activiteiten van Ski vereniging Limburg Zuid e.d. We gaan ervan uit dat u hiervoor toestemming heeft gegeven en registreren deze persoonsgegevens en nodigen u uit voor een afspraak. Mocht in contact met u blijken dat u geen toestemming heeft gegeven voor overdracht van uw persoonsgegevens en u geen informatie of diensten van Ski Vereniging Limburg Zuid afneemt, zullen we de registratie van uw persoonsgegevens ongedaan maken.

Uw persoonsgegevens worden niet gedeeld met landen buiten de EU, noch aan internationale organisaties

Bewaartermijn

Ski Vereniging Limburg Zuid bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld of zo lang als de wet bepaalt. Op grond van de Wet zijn wij als Ski Vereniging Limburg Zuid verplicht uw dossier tot 7 jaar na beëindiging van het lidmaatschap te bewaren.

Wanneer het niet komt tot een overeenkomst en het niet gaat om persoonsgegevens, of het bezoeken van de website, bewaart Ski Vereniging Limburg Zuid geen persoonlijke gegevens.

Privacy rechten

Als u een vraag heeft over inzage, correctie, actualiseren, aanpassen, verwijderen en/of overdragen van uw persoonsgegevens of u wilt uw toestemming intrekken, dan moet u het aanmeldformulier op onze website gebruiken en sturen naar secretaris@skilimburg.nl . U kunt gevraagd worden u te legitimeren om te verifiëren dat de informatie aan de juiste persoon wordt verstrekt. Ski Vereniging Limburg Zuid reageert binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail op uw aanvraag.

Als u vragen heeft over uw privacy of het niet eens bent met de wijze waarop Ski Vereniging Limburg Zuid uw persoonsgegevens verwerken, kunt u een e-mail sturen ter attentie van info@skilimburg.nl

Ski Vereniging Limburg Zuid brengt u op de hoogte als er onverhoopt iets mis is met uw persoonsge­gevens, zoals een beveiligingsincident waar mogelijk persoonsgegevens zijn uitgelekt of verloren gegaan. In ieder geval zal binnen 24 uur Ski vereniging Limburg Zuid u hiervan telefonisch en per mail op de hoogte brengen, zodat Ski Vereniging Limburg Zuid kan inschatten of er een melding gedaan moet worden aan de Autoriteit Persoonsgegevens of betrokkenen. Ski vereniging Limburg Zuid zal vervolgens alle instructies voortkomend uit het onderzoek van het incident zo snel mogelijk en goed mogelijk uitvoeren.

De Nederlandse autoriteit die toezicht houdt op handhaving van de privacywetgeving is de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen
Ski Vereniging Limburg Zuid behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar privacyver­klaring. Check daarom regelmatig de privacyverklaring voor het meest actuele privacy beleid van Ski Vereniging Limburg Zuid op deze website.