Laatste Nieuws

  1. Overlijden oud voorzitter Arno Kerkhofs
  2. WATEROVERLAST in Limburg
  3. Overlijden Ski Limburg lid Frans de Leij
  4. WBTR
  5. Coronavirus
  6. Ski Limburg blijft “SUPPORTER VAN SCHOON
  7. Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
  8. European Health Insurance Card
  9. Bestuursvergaderingen laatste 2 seizoenen
  10. Nieuw banknummer Ski Limburg

2.Wateroverlast in Limburg

Langs deze weg wil het bestuur eenieder danken voor haar / zijn inzet tijdens de wateroverlast. De naweeën zullen nog wel even aanhouden! Voor eenieder die persoonlijk is geraakt, heel veel sterkte.


     16 juli 2021

Al enkele dagen wordt Limburg en diverse Ski Limburg leden, geteisterd door extreem wateroverlast.
Evacuaties, zandzakken vullen, pompen, waterzuigen, meubels en andere zaken veilig stellen etc. zijn de huidige taken die ingevuld moeten worden.
Eijsden en Maastricht hebben het afgelopen nacht redelijk onder controle kunnen houden zonder nog extra beschermingsmiddelen  in de nacht uit te voeren.
Valkenburg aan (in) de Geul en onze vaste stek van het Nordic Walken in Schin op Geul – Walem,  hebben nog steeds problemen.

Ski Limburg beschikt over ruim 350 leden over de gehele provincie (en daarbuiten).
Kunnen wij hulp bieden aan deze leden die met name de komende tijd nog op wateroverlast kunnen rekenen?

Het bestuur wil al onze leden vragen of ze hulp kunnen bieden met helpende handjes, maar ook misschien met materialen als dompelpomp, waterstofzuiger, zandzakken, meubels veilig stellen, ontruimen etc.
Het bestuur wil dan ook van haar leden weten of zij verwachten dat ze hulp nodig hebben!

Deze twee groepen zullen wij dan tot elkaar laten komen en hopelijk zorgen dat er geen al te grote schade door de wateroverlast bij onze leden volgt.
Aanmelden via https://skilimburg.com/aanmeldformulier/
Geef bij ONDERWERP aan welke hulp u kunt bieden cq. welke hulp u nodig heeft.

 

2. Frans de Leij overleden.

Foto 21-05-2021 21 04 02

Vrijdag 21 mei 2021 is op 80 jarige leeftijd ons Ski Limburg lid Frans de Leij uit Heerlen overleden. Vele jaren deed Frans mee aan veel activiteiten, welke Ski Limburg
organiseert. Wintersport reizen, Nordic Walken, Ardennen wandeling, Pannenkoekwandeling. De laatste twee jaar ging zijn gezondheid achteruit. Toch bleef Frans zich, vooral bij de pannenkoekwandeling, met hart en ziel inzetten om de deelnemers in de pauze van een drankje te voorzien. Frans was een echte levensgenieter.
Op 22 april 2021 ontving het bestuur een bericht dat Frans was opgenomen in het ziekenhuis na een val en ter controle op breuken. Het ging niet goed met Frans maar op 11 mei mocht hij het ziekenhuis verlaten en gaan herstellen in het verpleeghuis Molenpark in Heerlen. Op 13 mei op de verjaardag van Riet heeft Frans nog genoten van een fantastische rondrit in zijn rode zelf opgeknapte antieke Amerikaanse Chevrolet. Echter in zijn nieuwe opvang ging het rap slechter en overleed hij vrijdag 21 mei 2021.
Vele gedichtjes met inhoud van Frans en Riet werden afgelopen jaren via de NW groeps app gedeeld. Eén van de uitspraken die is blijven hangen:

Voor ik dood ga wil ik weten, wat het liefst is wat ik wil:
“GELUKKIG ZIJN of GELIJK HEBBEN”
We denken dat voor Frans beide geldt.

Riet en kinderen,veel sterkte bij het dragen van dit verlies.
Wij zullen Frans ook gaan missen!

3. WBTR

De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) is in november 2020 door de Eerste Kamer aangenomen. Deze wet zal formeel op 1 juli 2021 in werking treden en is onder andere van invloed op bestuurders van sportclubs, en dus ook voor verenigingen en stichtingen in de wintersportbrance. De WBTR is bedoeld om het bestuur en toezicht van onder meer verenigingen en stichtingen te verbeteren, door het wettelijk vastleggen van taken, bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid. De overheid wil met de wet voorkomen dat wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van posities en andere ongewenste activiteiten verenigingen en stichtingen schaden. Op de eerstkomende ALV zal aan deze wetgeving aandacht gegeven worden.

Wat verandert er?
De wettelijke veranderingen hebben vooral betrekking op de taakstelling van het bestuur, de aansprakelijkheid en de besluitvorming van de bestuurders en de toezichthouders met een tegenstrijdig belang aan dat van de organisatie. Veel wat nu in de wet extra wordt vastgelegd als verplichting is gelukkig al gangbaar in de praktijk. De gevolgen vallen dus mee, vooral voor lokale verenigingen.

 

De vier belangrijkste veranderingen in de WBTR:

1. Belet- en ontstentenisregeling

De statuten moeten een bepaling bevatten waarin staat wat er moet gebeuren in het geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders (en/of toezichthouders). Dus bepaald moet zijn wie er beslissingen mogen nemen als niemand van het bestuur dat meer kan of mag. Van ontstentenis is sprake als een bestuurder ophoudt bestuurder te zijn. Met belet wordt gedoeld op de situatie dat een bestuurder tijdelijk zijn functie niet kan of niet mag uitoefenen. In de statuten kan nader worden bepaald wanneer sprake is van belet. Voorbeelden van dergelijke situaties zijn ziekte of schorsing. Een oplossing kan zijn om een continuïteitscommissie in te stellen. Zo’n commissie is dan bevoegd tot het verrichten van bestuursdaden. Deze bestuursdaden worden voor wat betreft de daden gelijkgesteld met die van een bestuurder.

2. De tegenstrijdige belangregeling

Voor verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen geldt nu nog dat indien één bestuurder een tegenstrijdig belang heeft, het hele bestuur vertegenwoordigingsonbevoegd wordt. De algemene vergadering dient in dat geval een persoon aan te wijzen die de rechtspersoon mag vertegenwoordigen. Op grond van de WBTR mag een bestuurder respectievelijk een commissaris, indien deze met betrekking tot een bepaald onderwerp een tegenstrijdig belang heeft met de rechtspersoon, niet langer deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming daarover. Indien een geconflicteerde bestuurder toch heeft deelgenomen aan de besluitvorming, dan is het besluit vernietigbaar. In het geval dat het niet mogelijk is dat hierdoor een bestuursbesluit genomen kan worden, wordt het besluit genomen door een continuïteitscommissie.

3. Aansprakelijkheid in faillissement

Voorheen golden er verschillende regels voor bestuurders (en commissarissen) wat betreft aansprakelijkheid in faillissement. Met de inwerkingtreding van de WBTR wordt aangesloten bij de regels die voor alle bestuurders (en commissarissen) van rechtspersonen gelden. In geval van faillissement is elke bestuurder (of commissaris) jegens de boedel hoofdelijk aansprakelijk voor het boedeltekort, indien het bestuur (of de raad van commissarissen) zijn taak kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld en aannemelijk is dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement. Een bestuurder is niet aansprakelijk wanneer hij stelt en bewijst dat de onbehoorlijke taakvervulling door het bestuur niet aan hem te wijten is en dat hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden. Het wettelijke toepassingsbereik is hiermee uitgebreid.


4. Beperking van het meervoudig stemrecht binnen het bestuur

Het meervoudig stemrecht wordt beperkt. Dit betekent dat een bestuurder van een vereniging niet méér stemmen mag uitbrengen dan de rest van de bestuurders bij elkaar. Op deze manier wordt voorkomen dat één bestuurder alle zeggenschap heeft. Als er in de statuten toch zo’n regeling staat, dan gelden die nog tot uiterlijk 5 jaar na inwerkingtreding van de WBTR. Daarna komen ze automatisch te vervallen. Dit artikel  is niet van toepassing bij Ski Limburg.

Is een statutenwijziging nodig?

De meeste aanpassingen kunnen in het huishoudelijk reglement opgenomen worden. Maar voor in ieder geval twee gevallen is een statutenwijziging nodig. Dat geldt ten aanzien van de belet- en ontstentenisregeling en het meervoudig stemrecht. De wijzigingen hoeven echter niet vóór 1 juli 2021 te worden doorgevoerd, maar pas bij de eerstvolgende statutenwijziging nadat de WBTR is ingegaan. Een statutaire regeling die afwijkt van dit principe is geldig tot uiterlijk vijf jaar na inwerkingtreding van de WBTR of dus tot de eerstvolgende statutenwijziging.

Op het internet is inmiddels veel informatie te vinden over de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen. De NOC*/NSF heeft alle beschikbare informatie en ondersteuning in een handig overzicht bijeen gebracht. Op deze pagina zie je ook de contactgegevens van NOC*/NSF Sport Support, waar je terecht kunt met eventuele vragen.

Je kunt ook de website van de Nederlandse Stichting van Vereniging en Recht bezoeken. Je kunt er onder andere hun webinar terugkijken, waarin meer uitleg wordt gegeven over de wet, de gevolgen en de te nemen stappen.Ten slotte vind je op de website http://www.wbtr.nl een WBTR-stappenplan. In aanloop naar 1 juli 2020 organiseert http://www.wbtr.nl meerdere webinars waar je je gratis voor kunt inschrijven. Hiervan heeft Ski Limburg dan ook gebruik gemaakt.

Modelstatuten

De Nederlandse Ski Vereniging heeft modelstatuten ontworpen voor de aangesloten verenigingen (lidrechtspersonen). Deze modelstatuten zijn tevens in lijn met de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Het bestuur zal dit nader bestuderen .

 

4. Coronavirus

9 juli 2021
Afgelopen week steeg het aantal besmettingen, met name bij de jeugd, van 500 naar ruim 7000 besmettingen per dag. Het risico dat we als ‘rood’ land worden ingeschaald, staat op de loer. Vakanties richting buitenland gaat problemen geven met de quarantaineplicht , testen, vaccinatieplicht etc. Derhalve heeft de politiek wederom ingegrepen tot minimaal 13 augustus 2021 met een aantal maatregelen vanaf 10 juli 2021 om 06.00 uur:
– restaurant-cafés gesloten van 00.00 uur tot 06.00 uur
– bezoekers hebben vaste zitplaats
– bezoekers houden 1,5 mtr afstand
– live optredens en harde muziek niet toegestaan
– nachtclubs en discotheken blijven dicht
– coronatoegangsbewijzen zijn niet geldig bij cafés, restaurants en nachtclubs
Voor evenementen, culturele locaties en sportwedstrijden:
– bezoekers vaste zitplaats
– bezoekers 1,5 mtr afstand
– met coronatoegangsbewijs kunnen meer bezoekers naar binnen
– een test voor een corona toegangsbewijs is 24 uur geldig v.a. 13 juli
– een evenement duurt niet langer dan 24 uur
Feestjes en samenkomsten:
– u kunt thuis mensen uitnodigen en feestjes vieren. Houd het klein
– houd 1,5 mtr afstand
– volg de basisregels: handen wassen, 1,5 mtr afstand, blijf thuis en laat u testen bij klachten
Reizen en vakantie naar het buitenland?
– volg http://het reisadvies en de veilige vakantielanden

 

26 juni 2021
A L L E S    O P E N    O P    1,5   M E T E R    A F S T A N D  

Vandaag gaat stap 4 van het Openingsplan van de Overheid in werking.
Basis blijft de 1,5 mtr afstand. De Corona check app is in werking getreden.
Alles is weer open per 26 juni 2021.
– Reguliere openingstijden voor o.a. horeca, winkeles, kunst en cultuur, recreatie en SPORT.
– Maximaal aantal bezoekers afhankelijk van de grootte en ruimte
– Thuis geen maximaal aantal bezoekers
– Binnen en buiten geen maximale groepsgrootte
– Werk maximaal de helft van de werktijd op kantoor
– Mondkapje verplicht in het OV, personenvervoer, Stations, Vliegvelden en VO
– met Corona toegangsbewijzen nog meer mogelijk. (gebruik de Corona check app)

Houd je aan de nog zeer beperkte regels, 
ALLEEN SAMEN KRIJGEN WE CORONA ONDER CONTROLE

5 juni 2021.
Wederom heeft de overheid vanaf vandaag extra versoepelingen doorgevoerd. Mede door het feit dat de meerderheid van de bevolking zich aan de basisregels houdt:
WASSEN: was vaak je handen en hoest en nies in je elleboog
AFSTAND: houd 1,5 meter afstand en vermijd drukke plekken
TESTEN: klachten?  Blijf thuis. Laat je direct testen.
Ook de zin van vaccinaties wordt door steeds meer personen ingezien en zo kunnen ook wij als Ski Limburg enkele activiteiten opzetten. Doordat weinig leden op vakantie gaan en in het land (moeten) blijven meent het bestuur om in de vakantiemaanden juni en juli al te starten met Nordic Walking bijeenkomsten in Schin op Geul. Ook zal er één of meerdere fietstochtjes in ons mooie Limburg georganiseerd worden, afhankelijk van het weer.
Kijk hiervoor onder ACTVITEITEN bij Nordic Walking en Fietstocht.

 

1 mei 2021
Stap voor stap krijgen we meer ruimte. Sinds 28 april 2021 zijn de terrassen in de buitenlucht open. Per 19 mei 2021 gelden ruimere openingstijden en gaan ook de buitenterrassen van sportkantines open tot zelfs 20.00 uur. Toch zijn er nog steeds voorwaarden aan verbonden. Houd u eraan en blijf de basisregels hanteren.

Zorg goed voor jezelf!
* Probeer vaker te bewegen. Minstens 2,5 uur per week, verspreid over diverse dagen
* Eet gezond. Verschillende soorten groente, fruit en vokoren graanproducten. Drink kraanwater, thee en koffie zonder suiker.
* drink maximaal 1 glas alcohol per dag. Alcohol is slecht voor je weerstand.
* Zet nu de stap en stop met roken!

 

Kijk ook bij de diverse activiteiten en reizen welke corona maatregelen het bestuur (en de overheid) heeft genomen of gaat nemen.

Lockdown verlengd tot zeker 28 april 2021
Meerdere persconferenties van onze inmiddels demissionair mininster-president Rutten en demissionair minister de Jonge, hebben geleerd dat we ons strikt aan de aangereikte maatregelen moeten houden om van deze Corona pandemie af te komen. Het vaccineren loopt al een geruime tijd en 2/3 van het bestuur en vele leden zijn inmiddels minimaal 1x geprikt. Het jubileumseizoen van Ski Limburg proberen we in augustus 2021 weer op te pakken met onze activiteiten. Blijf gezond en houd je aan de maatregelen, ook al ben je ingeënt.

Lockdown in Nederland per 12 december 2020
Voor minimaal 5 weken tot en hierna zeker tot 9 februari 2021 heeft de overheid Nederland in Lockdown geplaatst. Op 12 januari 2021 heeft onze premier wederom een persconferentie gehouden met nog strengere maatregelen. Mogelijk volgt er ook nog een avondklok en alle scholen blijven minimaal dicht tot 9 februari 2021.
Houd u aan de maatregelen zodat we z.s.m. van de Coronapandemie afzijn. Begin 2021 starten we ook nog met vaccineren tegen corona. 

Coronaprotocol NSkiV  en Ski Limburg Versie: 14 oktober 2020

Wintersportvrienden,
Na de persconferentie van gisteren komen er enkele vragen binnen van aangesloten organisaties m.b.t. de interpretatie van een aantal verscherpte maatregelen.
Graag verwijs ik naar ons coronaprotocol, waar wij alle informatie zoveel mogelijk actualiseren en verzamelen: wintersport.nl/vereniging/coronaprotocol
Onderdeel hiervan is ook de link die verwijst naar de website van de Rijksoverheid:  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport 
Ik raad jullie van harte aan de veelgestelde vragen door te nemen, hier worden veel voorbeelden doorgenomen die e.e.a. verduidelijken.

Corona maatregelen overheid d.d. 13 oktober 2020

Met ingang van 14 oktober 2020 zijn alle Nordic Walking bijeenkomsten op de zondag morgen t.m. minimaal 8 november 2020 geannuleerd.
De pannenkoekwandeling op zondag 15 november gaat voorlopig nog door.

Coronaprotocol NSkiV  en Ski Limburg Versie: 19 augustus 2020

Het NOC*NSF heeft in samenwerking met verschillende sportbonden het nationaal sportprotocol opgesteld.
Sportprotocol: https://nocnsf.nl/sportprotocol

Er is een handreiking crowdmanagement opgesteld voor de spelregels, belangrijkste maatregelingen en tips.
Handreiking:
https://nocnsf.nl/media/3200/handreiking-crowdmanagement-coronavirus-en-sport-v2.pdf
Als vrijwilliger/medewerker/organisator/lid van de NSkiV/ Ski Limburg verwachten we dat je op de hoogte bent van:
● de meest recente versie van het algemene sportprotocol;
● de meest recente versie van de handreiking crowdmanagement;
● het opgestelde protocol vanuit de organisatie / locatie.

Algemeen
Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen

– Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
– Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;
– Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: verkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak;
– Houd 1,5 m afstand met personen van 18 jaar of ouder (uitzondering tijdens het sporten, zie hieronder);
– Vermijd drukte;
– Beperk het aantal bezoekers/publiek;
– Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek van de sportlocatie;
– Schudt geen handen;
– De organisatie kan je op bepaalde momenten op locatie vragen een mondkapje te dragen, volg dit advies op.

DISCLAIMER: DIT PROTOCOL IS CONSTANT IN ONTWIKKELING EN IS GEBASEERD OP DE KENNIS VAN NU. DE KOMENDE MAANDEN KUNNEN NOG AANPASSINGEN VOLGEN (OP BASIS VAN ADVIES RIVM & NOC*NSF EN DE DAARUIT VOLGENDE NOODVERORDENINGEN).

15 juli 2020
Het Coronavirus heeft ons allemaal behoorlijk in haar macht. Ook Ski Limburg zal de adviezen van het RIVM en de minister-president goed volgen en naleven. Wij hopen binnen de veiligheidsmarges de activieiten dit seizoen 2019-2020 uit te kunnen voeren.
Onderstaand schrijven hebben we alle leden waarvan het mailadres bekend is, laten toekomen.

Beste wintersportvrienden,

Corona!                                                                                     15 april 2020

Sinds kort een beladen woord dat angst aanjaagt en de hele wereld binnenshuis houdt!
Wij hebben het van kort meegemaakt doordat we de reis van maart 2020 naar Italië hebben geannuleerd en ook nog eens de vervangende reis naar Mellau geen doorgang vond.

Inmiddels kunnen we constateren dat de wereld om ons heen in korte tijd drastisch veranderd. We kunnen op dit moment ons leven niet meer invullen zoals we dat altijd gewend waren, onze vrijheid is beperkt en dat door een onzichtbare vijand. Dit toont toch weer eens aan dat vrijheid een verdomd groot goed is wat we hebben verworven.

Er zijn van overheidswege maatregelen afgekondigd die enerzijds bezoeken aan familie en vrienden beperken en anderzijds ook hun consequenties hebben voor het buitenshuis sporten en recreëren.

Ski Limburg wordt nu ook geconfronteerd met deze situatie en wij moeten ons bezinnen hoe hiermee in alle realiteit om te gaan. We hebben de zondagse nordic walking trainingen al moeten stopzetten, de geplande schoonmaakactie vindt geen doorgang, geplande vergaderingen moeten worden verplaatst.
Waarschijnlijk zal de jubileum openingswandeling met de onthulling van de ‘adoptiebanken’ door Ski Limburg op zondag 17 mei en de jaarvergadering, die gepland staat voor 7 juni, eveneens geen doorgang vinden. We hadden ons de start van ons 25-jarig jubileum anders voorgesteld!

Laten we met zijn allen hopen dat deze uitzonderlijke situatie niet al te lang gaat duren, zodat we later in het jaar kunnen bezien wat de consequenties zijn voor het bij Ski Limburg te hanteren tijdspad betreffende de uitvoeringen en activiteiten in het kader van ons jubileum.

Het leven gaat beslist weer normaliseren, laten we dat vertrouwen houden en deze situatie zien als een gelegenheid voor alles en iedereen om te bezinnen. Voor degenen die gelovig zijn, is dit een Vastentijd in het kwadraat.

Zorg goed voor elkaar in jullie naaste omgeving en laten we met elkaar verbonden blijven. Natuurlijk staan we klaar voor iedereen. Heeft iemand behoefte aan hulp, een gesprek, een advies of wat dan ook, neem dan gerust contact met ons op per email of telefoon.

Met vele skigroetjes,

jullie bestuur van Ski Limburg

Coronavirus voorkomen: verhoog je weerstand!
13 maart 2020

Wat kun je doen om je weerstand te verhogen?
Zorg ervoor dat je immuunreactie effectief is. Met een gezonde leefstijl, aangevuld met enkele stoffen uit de natuur die ons immuunsysteem een duwtje in de juiste richting geven, is ons lichaam beter bestand tegen virusinfecties, zoals het Coronavirus. 

Tot slot
Het Coronavirus houdt ons flink bezig. Je kunt zelf maatregelen nemen om je lichaam beter te beschermen tegen een besmetting en te herstellen als je onverhoopt toch besmet raakt. Ga ermee aan de slag, dan helpt dat ook om verdere verspreiding in te dammen.

 

5. Ski Limburg blijft “SUPPORTER VAN SCHOON

Afbeeldingsresultaat voor supporter van SChoon

Onze 3e schoonmaakactie in ons jubileumseizoen 2020-2021 was gepland op onze laatste NW bijeenkomst op zondag 28 maart 2021. Deze datum is in overleg met de gemeente Valkenburg  geannuleerd in onze bestuursvergadering van 16 januari 2021, omdat er geen groepsactiviteiten nog mogen plaatsvinden.
Meerdere personen en groepjes hebben in de maand maart 2021 toch meegedaan aan de Schoonmaakactie op persoonlijke titel. Hieronder een impressie van enkele deelnemers jong en oud. Door het grote enthousiasme heeft het bestuur gemeend om zelfs 2 prijswinnaars, Jeannette en Laurens, te huldigen met een bos bloemen en een heerlijke taart, gesponsored door Bakkerij Voncken.

Het geplande jubileumweekend op 17 en 18 april 2021 kon helaas niet doorgaan maar de twee winnaars van de schoonmaak actie hebben toch een klein feestje kunnen houden bij het uitreiken van de bloemen in Margraten en de taart in Born.

 

Deze diashow vereist JavaScript.

 

Zondagmorgen 29 maart 2020 was onze planning om voor de 2e keer aan de LANDELIJKE SCHOONMAAK ACTIE mee te doen. Helaas heeft het Coronavirus roet in het eten gegooid. We hebben dit nu op zondag 11 oktober 2020 uitgevoerd. Meer dan 25 vrijwilligers hebben ons geholpen om het bos in ons Nordic Walking gebied, weer schoon te maken. Direct na afloop werd de 2e jubileum quiz georganiseerd door de jubileumcommissie, gehouden. Uiteraard werd ook weer van een lekkere kop soep met een broodje, genoten. Schoonmaakmateriaal werd door de gemeente Valkenburg aan de Geul ter beschikking gesteld. Hieronder volgt een impressie van deze milieuactie van Ski Limburg. 

Deze diashow vereist JavaScript.

Op zondagmorgen 31 maart 2019 werd het NW seizoen afgesloten met een grote schoonmaakactie in de bossen en wandelpaden in en om Schin op Geul. Met behulp van  een aantal plattegronden werden de schoonmaak-groepjes ingedeeld.
Wethouder Remy Meijers kwam met zijn vrouw de aftrap verrrichten om 10.00 uur bij het Party en Bowlingcentrum, Walem 7 in Schin op Geul. Meer dan 30 deelnemers leden en niet leden van Ski Limburg, hadden zich aangemeld.
Tijdens de opening werd een kop koffie/thee en een stukje vlaai aangeboden door de eigenaar van het Party en Bowlingcentrum in verband met zijn verjaardag. Aansluitend gingen de diverse groepen op pad en kwamen met redelijk gevulde vuilniszakken terug. Onderweg werden ook vreemde voorwerpen gevonden zoals bijvoorbeeld een gebit!
Alle materialen zoals prikstokken, handschoenen, veiligheidsvesten en vuilniszakken waren door de gemeente Valkenburg aan de Geul beschikbaar gesteld.
Rond 12.30 uur stond er een heerlijke kop soep en een broodje te wachten op de deelnemers aan deze 1e SCHOONMAAKactie van Ski Limburg. Gezien de blijde gezichten na afloop zal Ski Limburg deze actie jaarlijks herhalen in samenwerking met de gemeente Valkenburg.

Deze diashow vereist JavaScript.

Op vrijdag 22 februari 2019 heeft het bestuur overleg gevoerd met een Brechje Kolle van de gemeente Valkenburg aan de Geul met betrekking tot een schoonmaakactie van ‘ons’ Nordic Walking gebied tussen Schin op Geul, Gerendal en Valkenburg.
Landelijk wordt aan de schoonmaakactie aandacht gegeven voor de data 16 en 23 maart 2019. Door onze skireis heeft Ski Limburg voor een andere datum moeten kiezen.
De datum waar Ski Limburg voor heeft gekozen is zondag 31 maart 2019 om 10.00 uur.

Ook zijn we in overleg met de gemeente Valkenburg om een zitbank te adopteren, welke op één van onze Nordic Walking routes ligt.

Meer informatie volgt via de groepsapp als je je hebt aangemeld.

6. Algemene Verordening Gegevensbescherming

AVG verklaring d.d. 27-04-2021 ontvangen van de Stichting AVG.
Hierbij verklaart de Stichting AVG voor Verenigingen dat Ski Vereniging Limburg Zuid het AVG-programma geheel of gedeeltelijk heeft doorlopen. Ski Vereniging Limburg Zuid verklaart hiermee dat de inspanningen zijn verricht zoals die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Indien niet alle programmaonderdelen zijn afgewerkt en de verklaring toch wordt aangevraagd, dan is geen volledige invulling gegeven aan de eisen van de wetgever. De Stichting AVG voor Verenigingen adviseert dan de
openstaande punten alsnog zo snel mogelijk af te werken en in elk geval in het programma een aantekening te maken wanneer dit zal gebeuren.
In de verklaring staan alle onderdelen/stappen die Ski Vereniging Limburg Zuid heeft doorlopen om te voldoen aan de AVG-wetgeving. Per onderdeel is duidelijk aangegeven welke gegevens en onderdelen van de wet van toepassing zijn en hoe daar aan voldaan is. Waar nodig is additionele informatie verstrekt ter verduidelijking van de situatie.
Ski Vereniging Limburg Zuid begrijpt dat AVG-wetgeving continu van toepassing is en dat wij regelmatig de gegevens moeten controleren en updaten. Met het volledig doorlopen van het AVG-programma van de Stichting AVG voor Verenigingen heeft Ski Vereniging Limburg Zuid kennis over de materie ontvangen die door de AVG wordt geraakt, en verklaart zelf naar eer en geweten aan de wet te voldoen. De onderdelen van de zelfverklaring door Ski Vereniging Limburg Zuid zijn te vinden op de pagina(‘s) van deze verklaring.
Aldus opgemaakt te Gorinchem, d.d. 27-4-2021,
door Stichting AVG voor Verenigingen gevestigd aan de Stephensonweg 14 te Gorinchem.

Afgelopen jaren heeft het bestuur de AVG voorwaarden steeds aangepast aan de laatste richtlijnen. Zo heeft ook bovenstaande bewerking plaatsgevonden  op 27-04-2021. Indien u meer informatie wenst over bijvoorbeeld de bijlagen, dan kunt u hierom schriftelijk vragen bij het secretariaat,

Op 25 mei 2018 is een nieuwe Europese wet in werking getreden. Dit heeft nog al wat voeten in de aarde gehad voor vele organisaties waaronder ook onze ski vereniging. In samenwerking met Huis voor de Sport Limburg en de NSkiV hebben we een stappenplan voor verenigingen doorgewerkt. In dit stappenplan zijn allerlei gegevens gecontroleerd en bekeken hoe ‘veilig’ wij als vereniging omgaan met uw persoonlijke gegevens. Dit is een hels karwei geweest en wij houden u op de hoogte van aanpassingen via deze website.
Onder de tab “Leden” vindt u reeds de privacyverklaring van Ski Limburg.
De Ski Limburg heeft inmiddels ook de AVG verklaring mogen ontvangen. Deze verklaring is in augustus 2019 door het bestuur bijgesteld. Het bestuur heeft een contract gesloten vanaf september 2019 om regelmatig informatie te ontvangen met betrekking tot de AVG.
Het bestuur zal de voorwaarden 2 tot 3x per jaar controleren en vastleggen.

7. European Health Insurance Card (EHIC)

Onder de Algemene Reisvoorwaarden hebben we extra informatie geplaatst met betrekking tot de EHIC. Dit heeft te maken of u bij uw zorgverzekeraar verzekerd bent volgens de Europese richtlijnen indien u op vakantie bent.

8. BESTUURSVERGADERING

Zaterdag 7 augustus 2021
Deze bestuursvergadering was hoofdzakelijk gewijd aan de laatste voorbereidingen voor de ALV en de overige geplande activiteiten op onze jubileumdag op 21 augustus 2021 in Schin op Geul. Punten op de agenda die behandeld zijn, waren de ingekomen post-mail stukken, de definitieve vaststelling van het Rapport Jaarrekening 2020-2021, de verklaring van de Kascontrole commissie, de power point agenda punten voor de ALV, de stand van zaken w.b. het Werkboek WBTR en de vergaderstukken welke de aangemelde leden gaan ontvangen.

Zaterdag 24 juli combinatie vergadering met Jubileum commissie.
Op het ruime kantoor van Henk Pook konden we allemaal ruim genoeg van elkaar vergaderen over:
het activiteiten programma 2021-2022 inclusief de daarin opgenomen jubileum activiteiten, vastleggen van de definitieve dagindeling op 21 aug, de fietstocht van 4 sept in Swalmdal, Ski Experience mogelijkheid op 3 dec, de Jezuïtenwandeling op 13 nov, het positieve saldo op de rekening van Ski Limburg het komende jubileumseizoen wat ruimer (drankje, hapje, ijsje) te gebruiken tijdens activiteiten, versturen van de uitnodigingskaart ontworpen door Oda, alle corona maatregelen van de overheid worden in de gaten gehouden en bij Ski Limburg toegepast.

Zaterdag 3 juli 2021
Op deze bestuursvergadering bij onze penningmeester in Sweikhuizen zijn de navolgende meest belangrijke punten de agenda gepasseerd. Voor een modernere uitstraling van onze website gaan informeren, kijken of Dropbox te gebruiken is voor alle bestuursinfo van Ski Limburg, nieuwe en afgemelde leden, positieve feed back op de georganiseerde zomer fietstochten en NW wandelingen, concept financiële stukken besproken, de nu bekende prijzen gaan vermelden van de 3 skireizen op de website, opmaken van een uitnodigingskaart voor ons jubileumfeest, afspraken maken m.b.t. kosten feestaccommodatie, inhoud dagprogramma 21 aug, Ski Experience gebeld voor teruggave inschrijfgeld afgelopen seizoen. 

Zaterdag 8 mei 2021
De overheidsmaatregelen m.b.t. het Coronavirus worden regelmatig aangepast. Ook het bestuur en de jubileumcommissie willen naar de toekomst kijken van onze vereniging. 
Op deze zaterdagmiddag in het zeer ruime kantoor bij Henk Pook in Hoensbroek werd het concept activiteiten programma voor het seizoen 2021 – 2022 besproken. Samenvattend zijn voorlopig de navolgende activiteiten vastgelegd:
zaterdag 21 augustus 2021: ALV – Jubileumwandeling – Feestmiddag met steengrillen. Op deze dag kunnen dan eindelijk de foto albums ingezien en besteld worden. Ook de jubileum kleding van Ski Limburg kan gepast en besteld worden. Alle deelnemers aan deze dag doen ook GRATIS mee aan de loterij. 
zondag 29 augustus 2021: start van het NW seizoen
zaterdag 4 september 2021: fietstocht in het Swalmdal uitgezet door Theo en Jos
zondag 3 oktober 2021: Pannenkoekwandeling in Maastricht – Gronsveld
Overige activiteiten cq. accommodaties worden onderzocht en vervolgens vastgelegd. Via de website kan alle info verkregen worden. Het bestuur wil bij diverse activiteiten nog iets extra’s doen voor haar leden.
zondag 24 april 2022: SLOTWANDELING (i.p.v. de Ardennenwandeling) van een extra lang seizoen uitgezet door Theo en Jos. 
Ook zijn de reizen in januari, februari en maart 2022 in het bestuur besproken en calculaties gemaakt voor zover gegevens bekend zijn. Data liggen wel vast en staan op website.
Mogelijk dat er in de zomermaanden 2021 enkele activiteiten zullen plaatsvinden, afhankelijk van de versoepelingen van de overheid t.a.v. de corona pandemie.
Ook heeft het bestuur gesproken voor een subsidie van €5,– bovenop de korting van Snowworld van €5,– bij een bezoek aan de skibaan in de maanden augustus en september.
Het bestuur zal op 8 mei 2021 een bezoek aan Riet brengen en haar een hart onder de riem steken i.v.m. de ziekte van Frans.

 

Zaterdag 24 april 2021
Weer lekker vroeg uit de veren om in online overleg te treden met de NSkiV voor de jaarlijkse ALV bij Henk Pook op kantoor in Hoensbroek. Uiteraard zoals altijd heeft het bestuur van de NSkiV de vergadering goed voorbereid. Met de standaard agendapunten was deze vergadering dan ook in 1uur en 15 minuten volbracht. Dit scheelt het bestuur van Ski Limburg ook een hoop reistijd naar Nieuwegein.
Aansluitend heeft het SL bestuur haar vergadering met de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen ingepland. Uiteraard kwamen in de vergadering veel binnengekomen en uitgaande poststukken aan de orde, omdat we al een aantal maanden niet bij elkaar waren geweest wegens corona richtlijnen. Onder andere activiteiten als aanpassing website, promotie SL via 3Heuvelland, aanvraag ledensubsidie bij NSkiV, offerte aanvragen m.b.t. onze skireizen in 2022, info over de WTBR, gezondheid van onze leden, passeerden ons overleg. De data voor onze skireizen worden:
Mellau        8 – 15 januari 2022
Söll            30 januari – 6 februari 2022
Dimaro       18 – 27 maart 2022
Aanmelden kan alleen schriftelijk vanaf 1 september 2021 omdat dan pas ook meer info bekend is.
Binnenkort zal er ook weer met de jubileumcommissie overleg worden gevoerd over de (in te halen) activiteiten voor het (opgeschoven jubileum)seizoen 2021-2022. Vervolgens zullen alle activiteiten bekend worden gemaakt via de website en mail naar de leden waarvan het mailadres bekend is.

Donderdag 15 april 2021
Op deze datum heeft het voltallige bestuur een on-line overleg gehad met de NSkiV met name over verzekeringskwesties bij het organiseren van reizen. Vooraf waren er door Ski Limburg al schrijftelijk vragen gesteld, ter voorbereiding van het bestuur van de NSkiV.
Voor het organiseren van reizen zijn in de wetgeving Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WTBR) verschillende zaken vastgelegd voor met name commerciële reisorganisaties. Voor sportverenigingen die naast een groot aantal activiteiten ook een pakketreis voor haar leden organiseert, zijn uitzonderingen in de wetgeving, die echter nog niet geheel scherp en duidelijk zijn. Het bestuur is in overleg met DAS rechtsbijstand en de verzekerings afdeling van de NOC*NSF om hieromtrent meer duidelijkheid te krijgen. Wilt u nu al meer informatie hieromtrent kijk dan op:
https://wintersport.nl/vereniging/wbtr

Zaterdag 16 januari 2021 
De eerste bestuursvergadering in het nieuwe jaar heeft plaatsgevonden in de zeer ruime vergaderruimte bij Henk Pook op kantoor in Heonsbroek. De behandelde agendapunten waren: binnengekomen en uitgaande poststukken, Ski Experience, mogelijke activiteiten in Snowworld voor Ski Limburg, annulering Skireis Italië en eventuele alternatieve reis, jubileum activiteiten verplaatsen naar het nieuwe seizoen, schoonmaakactie verplaatsing van 28 maart naar ? en website aanpassingen.

Zaterdag 28 november 2020 
Vandaag heeft het bestuur ten kantore van Henk Pook in Hoensbroek wederom haar bestuursvergadering gehouden met aansluitend een online ALV-vergadering met het bestuur van de Nederlandse Ski Vereniging.
In de bestuursvergadering zijn aan de orde geweest: in- en uitgaande post, de evaluaties betreffende de openingswandeling-start NW seizoen-fiettocht-Ski Experience-ALV-schoonmaakactie. Daarnaast zijn de navolgende besluiten genomen door de besmettingscijfers van Corona: annulering skireizen naar Mellau en Söll in Oostenrijk in januari en februari 2021, annulering Ski Experience 4 dec 2020, annulering grottenwandeling 19 december 2020, annulering Nieuwjaarswandeling. Wat betreft de reis naar Italië is nog geen besluit genomen kunnen worden. Het bestuur wil de komende periode de Corona perikelen afwachten. Ook wat betreft de jubileumactiviteiten in december en januari is het duidelijk dat deze mogelijk geannuleerd dan wel uitgesteld zullen worden. Ook de bestelling van de promo-kleding en foto albums  zal uitgesteld moeten worden. Omdat de reizen niet doorgaan zal het bestuur inventariseren of er de komende 2 maanden belangstelling is om in Snowworld van onze wintersport te genieten. Leden worden opgeroepen om dit bij de secretaris kenbaar te maken. 
Om 11.00 uur vond een online overleg plaats met het bestuur van de NSkiV. Dit ALV overleg duurde tot 13.00 uur met de verplichte agendapunten voor de ALV.

Maandag 31 augustus 2020
Naast diverse ingekomen en uitgaande stukken, het vaststellen van voorgaande notulen,  heeft het bestuur vergaderd over: Coronaprotocollen voor al onze activiteiten in ons komende jubileumjaar, de openingswandeling met onthulling van de geadopteerde banken, de start van het NW seizoen, de fietstocht in het Meinweggebied, de Ski Experience in combinatie met de ALV, de agenda voor de ALV,  de financiële jaarstukken en verslag en advies van de kascontrole commissie, het wederom door corona aangepast jaarprogramma, de promo activiteiten m.b.t. het jubileumjaar, het beschikbaar hebben van de promo kleding, het bestellen van het foto album, de opzet van de maandelijkse quiz door de jubileum cie, de reizen met de daarbij horende corona problematiek, schoonmaak actie datum. Deze vergadering met vele agendapunten duurde zelfs ruim 3 uur!

Vrijdag 24 juli 2020
Kennismaking bestuur met Isabell Reckermann van Snowworld. Punten ALV besproken incl accommodaties en plan met Ski Experience. Als Ski Experience op 27 sept niet doorgaat door gebrek aan deelnemers dan vindt de ALV om 11.00 uur plaats en aansluitend vrij skiën of wandeling. Om circa 16.00 uur dan tafel bbq / fondue in restaurant Snowworld. Coronaregels moeten worden toegepast. Ruime opstelling stoelen in vergaderruimte. I.p.v. wandelen mogelijkheid klimpark besproken.

Dinsdag 16 juni 2020
De notulen van de bestuursvergadering 26 feb 2020 werden vastgesteld. Het bestuur heeft gelukkig niet te lijden gehad van het Corona virus. Uitnodiging Marcel Brull + Ramona is uitgesteld bij Party- en Bowlingcentrum. Ski Limburg geeft bijdrage aan gastheren van het NW. Het bestuur heeft Coronamail/brief en Greetz kaart naar alle leden gestuurd wat zeer goed ontvangen is in de corona tijd. Een drietal (zieke)  leden hebben bloemetje van bestuur ontvangen. André Vrijhoeven heeft van veel leden een verjaardagskaartje ontvangen en wordt nog steeds begeleid na zijn hersenbloeding. Nieuw activiteiten programma besproken en vastgelegd voor 2020-2021. ALV op 7 juni en diverse andere geplande activiteiten niet doorgegaan i.v.m. corona. Rugzakje met buff en jaarprogramma goed ontvangen bij leden.
Secretaris alsnog een (aangepast) subsidieverzoek ingediend bij NSkiV voor Ski Experience. Zekerheid ALV 23 aug 2020 is er niet. Concept agenda voor ALV besproken. Ledenlijst aangepast omdat enkele leden door NSkiV verzekering niet goed behandeld waren. Voorzitter maakt concept stuk voor Ski Magazine ihkv 25 jarig jubileum. Vanaf 1 september kan men inschrijven voor de reizen. Overleg met afvaardiging jubileumcommissie op 23 juni 2020. Bijdrage leden foto-album vastgesteld, promofilm ook via USB sticks met SL erop beschikbaar stellen aan leden ALV, quiz vragen wordt besproken tussen Marcel en Gerard, beide heren zoeken ook (gratis) prijsjes erbij evenals voor de feestavond 17 april 2021, NSkiV heeft definitieve jaarlijkse bijdrage vastgesteld voor SL

Bestuursvergaderingen:
de beknopte notulen van onderstaande data zijn in te zien bij de secretaris.
Woensdag 15 april 2020 (geannuleerd wegens Corona)
Woensdag 26 februari 2020
Dinsdag 28 januari 2020
Zondag 8 december 2019
Zaterdag 23 november 2019
Donderdag 26 september 2019
Zaterdag 22 juni 2019
Zaterdag 18 mei 2019
Zaterdag 9 maart 2019
Zondag 27 januari 2019
Zaterdag 8 december 2018
Donderdag 25 oktober 2018 overleg belastingdienst
Zaterdag 13 oktober 2018
Zaterdag 30 juni 2018
Zaterdag 26 mei 2018
zaterdag 28 april 2018
zaterdag 3 maart 2018
zaterdag 27 januari 2018
donderdag 16 november 2017

8. NIEUW BANKNUMMER

Per 16 oktober 2015 heeft het bestuur gekozen voor een nieuwe bank. De kosten van de vorige bank zijn niet in overeenstemming met het gebruik door de Ski Vereniging.
Derhalve is gekozen voor de RegioBank, waar de kosten beduidend lager liggen voor onze vereniging. Het banknummer ten name van SKI LIMBURG  is
NL23 RBRB 0919 8631 32