Laatste Nieuws

 1. Samenwerking Coolmovements Demoteam
 2. WBTR
 3. Coronavirus
 4. Ski Limburg blijft “SUPPORTER VAN SCHOON
 5. Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
 6. European Health Insurance Card
 7. Bestuursvergaderingen laatste 2 seizoenen
 8. Nieuw banknummer Ski Limburg
 1. Cool Movements Demoteam
  Op 30 november 2022 heeft het bestuur overleg gehad met het bestuur van Cool Movements Demoteam. Een jonge vereniging die ook zoals Ski Limburg uitbreiding zoekt met name in de jonge leeftijd. Er hebben enkele afspraken plaatsgevonden en Cool Movements Demoteam heeft de volgende informatie verstrekt:
  Cool Movements Demoteam maakt van skiën een teamsport. De vereniging is er voor alle enthousiaste skiërs: van jong tot oud en van amateur tot professional.
  Demoskiën staat in deze vereniging centraal: het synchroon skiën van spectaculaire vormen waarbij ritme en skitechniek belangrijk zijn.
  Cool Movements Demoteam is al 2 keer uitgekomen op het Europees kampioenschap synchroonskiën in Zwitserland en werkt er momenteel hard aan om in 2023 ook weer van de partij te zijn.
  Er zijn momenteel 2 teams actief binnen de vereniging: de Pro’s (wedstrijdteam in leeftijdscategorie 18-45) die elke woensdagavond trainen bij Snowworld Landgraaf en de Pre’s (leeftijdsgategoerie 50+) die op zondagochtend trainen.
  De contributie voor de Pro’s bedraagt €130,– per half jaar en de Pre’s betalen slechts €50,– per jaar.
  We zijn momenteel hard op zoek naar nieuwe leden zodat we mogelijk ook een jongerenteam aan de vereniging kunnen toevoegen. Iedereen met interesse in onze vereniging/demoskiën kan bij ons vrijblijvend en geheel kosteloos 2 proeftrainingen volgen.
  Mocht u nog meer informatie over onze gezellige club willen inzien dan kunt u altijd een kijkje nemen op onze website: www.coolmovements.nl
  Wilt u deelnemen aan een proeftraining dan kunt u ons elke woensdagavond (tussen 20.00 en 21.30 uur) aanspreken en aansluiten. Voor het Pre team het verzoek even via een mailtje sturen naar info@coolmovements.nl .
  In de schoolvakantie hebben wij ook vakantie en zullen er geen trainingen zijn.

 2. WBTR
  In oktober 2022 heeft de voorzitter de werkzaamheden van de penningmeester beschreven en vastgelegd. De voorzitter en secretaris hebben dit schriftelijk stuk ondertekend en vastgelegd in het archief van Ski Limburg.
  Op 5 september 2022 hebben de voorzitter (Henk Pook) en de penningmeester (Oda Vanoppen) de betaalde werkzaamheden van Marcel Kessels, die tevens als secretaris fungeert, de vergoedingen vastgesteld in een verklaring met de volgende tekst:
  Werkzaamheden secretaris:
  Zoals in het handboek WBTR opgenomen onder het hoofd “Tegenstrijdig belang”dient jaarlijks goedkeuring door het bestuur te worden gegeven voor betaalde werkzaamheden die de secretaris verricht ten behoeve van de vereniging Ski Limburg. Daarnaast dient de vergoeding door het bestuur te worden vastgesteld.
  Goedkeuring:
  Het bestuur van Ski Limburg, in casu penningmeester en voorzitter, geven hun goedkeuring aan de navolgende betaalde werkzaamheden te verrichten door de secretaris, de heer Marcel Kessels, voor het seizoen 2022/2023:
  * Nordic Walking (NW) instructeur ten behoeve van de wekelijkse NW-bijeenkomsten op zondag van 10.00 uur tot 11.30 uur gedurende het seizoen 2022/2023. De looptijd van de bijeenkomsten vangt aan op 11 september 2022 en duurt tot minimaal april 2023.
  * Het geven van een reanimatiecursus aan geïnteresseerde leden van Ski Limburg in de maand november 2022.
  Vergoedingen:
  Het bestuur van Ski Limburg, in casu penningmeester en voorzitter, stellen de vergoedingen van de hierboven genoemde werkzaamheden vast conform het seizoen 2021/2022.

 3. De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) is in november 2020 door de Eerste Kamer aangenomen. Deze wet zal formeel op 1 juli 2021 in werking treden en is onder andere van invloed op bestuurders van sportclubs, en dus ook voor verenigingen en stichtingen in de wintersportbrance. De WBTR is bedoeld om het bestuur en toezicht van onder meer verenigingen en stichtingen te verbeteren, door het wettelijk vastleggen van taken, bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid. De overheid wil met de wet voorkomen dat wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van posities en andere ongewenste activiteiten verenigingen en stichtingen schaden. Op de eerstkomende ALV zal aan deze wetgeving aandacht gegeven worden.
Wat verandert er?
De wettelijke veranderingen hebben vooral betrekking op de taakstelling van het bestuur, de aansprakelijkheid en de besluitvorming van de bestuurders en de toezichthouders met een tegenstrijdig belang aan dat van de organisatie. Veel wat nu in de wet extra wordt vastgelegd als verplichting is gelukkig al gangbaa in de praktijk. De gevolgen vallen dus mee, vooral voor lokale verenigingen.

 

De vier belangrijkste veranderingen in de WBTR:

1. Belet- en ontstentenisregeling

De statuten moeten een bepaling bevatten waarin staat wat er moet gebeuren in het geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders (en/of toezichthouders). Dus bepaald moet zijn wie er beslissingen mogen nemen als niemand van het bestuur dat meer kan of mag. Van ontstentenis is sprake als een bestuurder ophoudt bestuurder te zijn. Met belet wordt gedoeld op de situatie dat een bestuurder tijdelijk zijn functie niet kan of niet mag uitoefenen. In de statuten kan nader worden bepaald wanneer sprake is van belet. Voorbeelden van dergelijke situaties zijn ziekte of schorsing. Een oplossing kan zijn om een continuïteitscommissie in te stellen. Zo’n commissie is dan bevoegd tot het verrichten van bestuursdaden. Deze bestuursdaden worden voor wat betreft de daden gelijkgesteld met die van een bestuurder.

2. De tegenstrijdige belangregeling

Voor verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen geldt nu nog dat indien één bestuurder een tegenstrijdig belang heeft, het hele bestuur vertegenwoordigingsonbevoegd wordt. De algemene vergadering dient in dat geval een persoon aan te wijzen die de rechtspersoon mag vertegenwoordigen. Op grond van de WBTR mag een bestuurder respectievelijk een commissaris, indien deze met betrekking tot een bepaald onderwerp een tegenstrijdig belang heeft met de rechtspersoon, niet langer deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming daarover. Indien een geconflicteerde bestuurder toch heeft deelgenomen aan de besluitvorming, dan is het besluit vernietigbaar. In het geval dat het niet mogelijk is dat hierdoor een bestuursbesluit genomen kan worden, wordt het besluit genomen door een continuïteitscommissie.

3. Aansprakelijkheid in faillissement

Voorheen golden er verschillende regels voor bestuurders (en commissarissen) wat betreft aansprakelijkheid in faillissement. Met de inwerkingtreding van de WBTR wordt aangesloten bij de regels die voor alle bestuurders (en commissarissen) van rechtspersonen gelden. In geval van faillissement is elke bestuurder (of commissaris) jegens de boedel hoofdelijk aansprakelijk voor het boedeltekort, indien het bestuur (of de raad van commissarissen) zijn taak kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld en aannemelijk is dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement. Een bestuurder is niet aansprakelijk wanneer hij stelt en bewijst dat de onbehoorlijke taakvervulling door het bestuur niet aan hem te wijten is en dat hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden. Het wettelijke toepassingsbereik is hiermee uitgebreid.


4. Beperking van het meervoudig stemrecht binnen het bestuur

Het meervoudig stemrecht wordt beperkt. Dit betekent dat een bestuurder van een vereniging niet méér stemmen mag uitbrengen dan de rest van de bestuurders bij elkaar. Op deze manier wordt voorkomen dat één bestuurder alle zeggenschap heeft. Als er in de statuten toch zo’n regeling staat, dan gelden die nog tot uiterlijk 5 jaar na inwerkingtreding van de WBTR. Daarna komen ze automatisch te vervallen. Dit artikel  is niet van toepassing bij Ski Limburg.

Is een statutenwijziging nodig?

De meeste aanpassingen kunnen in het huishoudelijk reglement opgenomen worden. Maar voor in ieder geval twee gevallen is een statutenwijziging nodig. Dat geldt ten aanzien van de belet- en ontstentenisregeling en het meervoudig stemrecht. De wijzigingen hoeven echter niet vóór 1 juli 2021 te worden doorgevoerd, maar pas bij de eerstvolgende statutenwijziging nadat de WBTR is ingegaan. Een statutaire regeling die afwijkt van dit principe is geldig tot uiterlijk vijf jaar na inwerkingtreding van de WBTR of dus tot de eerstvolgende statutenwijziging.

Op het internet is inmiddels veel informatie te vinden over de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen. De NOC*/NSF heeft alle beschikbare informatie en ondersteuning in een handig overzicht bijeen gebracht. Op deze pagina zie je ook de contactgegevens van NOC*/NSF Sport Support, waar je terecht kunt met eventuele vragen.

Je kunt ook de website van de Nederlandse Stichting van Vereniging en Recht bezoeken. Je kunt er onder andere hun webinar terugkijken, waarin meer uitleg wordt gegeven over de wet, de gevolgen en de te nemen stappen.Ten slotte vind je op de website http://www.wbtr.nl een WBTR-stappenplan. In aanloop naar 1 juli 2020 organiseert http://www.wbtr.nl meerdere webinars waar je je gratis voor kunt inschrijven. Hiervan heeft Ski Limburg dan ook gebruik gemaakt.

Modelstatuten

De Nederlandse Ski Vereniging heeft modelstatuten ontworpen voor de aangesloten verenigingen (lidrechtspersonen). Deze modelstatuten zijn tevens in lijn met de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Het bestuur zal dit nader bestuderen .

 

2. Coronavirus

De maatregelen die vanaf zondag 28 november om 5:00 waren ingegaan gelden bijna allemaal niet meer. Dit was n.a.v. meer dan 23.000 besmettingen per dag!

SAMEN HEBBEN WE CORONA REDELIJK ONDER CONTROLE GEKREGEN

3. Ski Limburg blijft “SUPPORTER VAN SCHOON

Ook in 2022 hebben we in samenwerking met de gemeente Valkenburg aan de Geul en Valkenburg Sprokkelt op 3 april de jaarlijkse schoonmaak actie gehouden.. Bijna 30 deelnemers staken hun handen uit de mouwen en verzamelde weer ruim 8 zakken met rest afval.

Afbeeldingsresultaat voor supporter van SChoon

Onze 3e schoonmaakactie in ons jubileumseizoen 2020-2021 was gepland op onze laatste NW bijeenkomst op zondag 28 maart 2021. Deze datum is in overleg met de gemeente Valkenburg  geannuleerd in onze bestuursvergadering van 16 januari 2021, omdat er geen groepsactiviteiten nog mogen plaatsvinden.
Meerdere personen en groepjes hebben in de maand maart 2021 toch meegedaan aan de Schoonmaakactie op persoonlijke titel. Hieronder een impressie van enkele deelnemers jong en oud. Door het grote enthousiasme heeft het bestuur gemeend om zelfs 2 prijswinnaars, Jeannette en Laurens, te huldigen met een bos bloemen en een heerlijke taart, gesponsored door Bakkerij Voncken.

Het geplande jubileumweekend op 17 en 18 april 2021 kon helaas niet doorgaan maar de twee winnaars van de schoonmaak actie hebben toch een klein feestje kunnen houden bij het uitreiken van de bloemen in Margraten en de taart in Born.

Zondagmorgen 29 maart 2020 was onze planning om voor de 2e keer aan de LANDELIJKE SCHOONMAAK ACTIE mee te doen. Helaas heeft het Coronavirus roet in het eten gegooid. We hebben dit nu op zondag 11 oktober 2020 uitgevoerd. Meer dan 25 vrijwilligers hebben ons geholpen om het bos in ons Nordic Walking gebied, weer schoon te maken. Direct na afloop werd de 2e jubileum quiz georganiseerd door de jubileumcommissie, gehouden. Uiteraard werd ook weer van een lekkere kop soep met een broodje, genoten. Schoonmaakmateriaal werd door de gemeente Valkenburg aan de Geul ter beschikking gesteld. Hieronder volgt een impressie van deze milieuactie van Ski Limburg. 

Op zondagmorgen 31 maart 2019 werd het NW seizoen afgesloten met een grote schoonmaakactie in de bossen en wandelpaden in en om Schin op Geul. Met behulp van  een aantal plattegronden werden de schoonmaak-groepjes ingedeeld.
Wethouder Remy Meijers kwam met zijn vrouw de aftrap verrrichten om 10.00 uur bij het Party en Bowlingcentrum, Walem 7 in Schin op Geul. Meer dan 30 deelnemers leden en niet leden van Ski Limburg, hadden zich aangemeld.
Tijdens de opening werd een kop koffie/thee en een stukje vlaai aangeboden door de eigenaar van het Party en Bowlingcentrum in verband met zijn verjaardag. Aansluitend gingen de diverse groepen op pad en kwamen met redelijk gevulde vuilniszakken terug. Onderweg werden ook vreemde voorwerpen gevonden zoals bijvoorbeeld een gebit!
Alle materialen zoals prikstokken, handschoenen, veiligheidsvesten en vuilniszakken waren door de gemeente Valkenburg aan de Geul beschikbaar gesteld.
Rond 12.30 uur stond er een heerlijke kop soep en een broodje te wachten op de deelnemers aan deze 1e SCHOONMAAKactie van Ski Limburg. Gezien de blijde gezichten na afloop zal Ski Limburg deze actie jaarlijks herhalen in samenwerking met de gemeente Valkenburg.

Op vrijdag 22 februari 2019 heeft het bestuur overleg gevoerd met een Brechje Kolle van de gemeente Valkenburg aan de Geul met betrekking tot een schoonmaakactie van ‘ons’ Nordic Walking gebied tussen Schin op Geul, Gerendal en Valkenburg.
Landelijk wordt aan de schoonmaakactie aandacht gegeven voor de data 16 en 23 maart 2019. Door onze skireis heeft Ski Limburg voor een andere datum moeten kiezen.
De datum waar Ski Limburg voor heeft gekozen is zondag 31 maart 2019 om 10.00 uur.

Ook zijn we in overleg met de gemeente Valkenburg om een zitbank te adopteren, welke op één van onze Nordic Walking routes ligt.

Meer informatie volgt via de groepsapp als je je hebt aangemeld.

4. Algemene Verordening Gegevensbescherming

Begin december 2022 heeft het bestuur wederom de verklaring AVG doorgenomen ter controle en een bevestiging van de Stichting AVG op 13-12-2022 ontvangen.

https://mijn.avg-programma.nl/statements/c3073747-475b-4277-94b1-e6aefac9ae1c

AVG verklaring d.d. 13-12-2022 ontvangen van de Stichting AVG.
Hierbij verklaart de Stichting AVG voor Verenigingen dat Ski Vereniging Limburg Zuid het AVG-programma geheel of gedeeltelijk heeft doorlopen. Ski Vereniging Limburg Zuid verklaart hiermee dat de inspanningen zijn verricht zoals die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Indien niet alle programmaonderdelen zijn afgewerkt en de verklaring toch wordt aangevraagd, dan is geen volledige invulling gegeven aan de eisen van de wetgever. De Stichting AVG voor Verenigingen adviseert dan de openstaande punten alsnog zo snel mogelijk af te werken en in elk geval in het programma een aantekening te maken wanneer dit zal gebeuren.
In de verklaring staan alle onderdelen/stappen die Ski Vereniging Limburg Zuid heeft doorlopen om te voldoen aan de AVG-wetgeving. Per onderdeel is duidelijk aangegeven welke gegevens en onderdelen van de wet van toepassing zijn en hoe daar aan voldaan is. Waar nodig is additionele informatie verstrekt ter verduidelijking van de situatie.
Ski Vereniging Limburg Zuid begrijpt dat AVG-wetgeving continu van toepassing is en dat wij regelmatig de gegevens moeten controleren en updaten. Met het volledig doorlopen van het AVG-programma van de Stichting AVG voor Verenigingen heeft Ski Vereniging Limburg Zuid kennis over de materie ontvangen die door de AVG wordt geraakt, en verklaart zelf naar eer en geweten aan de wet te voldoen. De onderdelen van de zelfverklaring door Ski Vereniging Limburg Zuid zijn te vinden op de pagina(‘s) van deze verklaring.
Aldus opgemaakt te Gorinchem, d.d. 13-12-2022,
door Stichting AVG voor Verenigingen gevestigd aan de Stephensonweg 14 te Gorinchem. Sedert 10 mei 2022 mag Ski Limburg ook het ‘AVG Oké’ logo gebruiken omdat zij zich goed aan de regelgeving  wat betreft de AVG houden.

AVG logo

Afgelopen jaren heeft het bestuur de AVG voorwaarden steeds aangepast aan de laatste richtlijnen. Zo heeft ook bovenstaande bewerking plaatsgevonden  op 27-05-2022. Indien u meer informatie wenst over bijvoorbeeld de bijlagen, dan kunt u hierom schriftelijk vragen bij het secretariaat,

Op 25 mei 2018 is een nieuwe Europese wet in werking getreden. Dit heeft nog al wat voeten in de aarde gehad voor vele organisaties waaronder ook onze ski vereniging. In samenwerking met Huis voor de Sport Limburg en de NSkiV hebben we een stappenplan voor verenigingen doorgewerkt. In dit stappenplan zijn allerlei gegevens gecontroleerd en bekeken hoe ‘veilig’ wij als vereniging omgaan met uw persoonlijke gegevens. Dit is een hels karwei geweest en wij houden u op de hoogte van aanpassingen via deze website.
Onder de tab “Leden” vindt u reeds de privacyverklaring van Ski Limburg.
De Ski Limburg heeft inmiddels ook de AVG verklaring mogen ontvangen. Deze verklaring is in augustus 2019 door het bestuur bijgesteld. Het bestuur heeft een contract gesloten vanaf september 2019 om regelmatig informatie te ontvangen met betrekking tot de AVG.
Het bestuur zal de voorwaarden 2 tot 3x per jaar controleren en vastleggen.

5. European Health Insurance Card (EHIC)

Onder de Algemene Reisvoorwaarden hebben we extra informatie geplaatst met betrekking tot de EHIC. Dit heeft te maken of u bij uw zorgverzekeraar verzekerd bent volgens de Europese richtlijnen indien u op vakantie bent.

6. BESTUURSVERGADERING

Zaterdag 28 januari 2023
Doordat onze penningmeester nog enigszins last heeft van haar gebroken enkel, togen voorzitter en secretaris met veel liefde naar Sweikhuizen voor de 1e bestuursvergadering van 2023. De notulen van 17 dec waren inmiddels via de mail vastgesteld. De besproken agendapunten waren: de (uitgebreide) ledenlijst, het persoonlijk afmelden van NSkiV leden bij de NSkiV, de zeer uitgebreide evaluatie van de Mellaureis, de aanstaande reis naar Kirchberg met de indeling van de kamers, skipassen en extra 1 persoonskamer in een nabijgelegen pension, opstapplaatsen, de ‘verrekening’ van de prijzen welke op ons jubileum zijn gewonnen, de aanmaak van de groepsapp, de reservering van busplaatsen, de afmelding van 1 deelnemer wegens ziekte en herverdeling van kamers, de stand van zaken w.b. de reis naar Dimaro w.o. de uitgevoerde aanbetalingen naar het hotel, de aanmaak van de groepsapp 14 dg vóór vertrek, de Engelstalige WA polis voor alle deelnemers naar Italië, de korting van 5% voor een drietal leden die voor de 5e keer (naar Italië) meegaan met onze skireizen, aanpassingen Handboek SL ivm wetwijziging WBTR, aanmaak van een visie document, de personen (kascontrole cie) die deel gaan uitmaken van het Intern Toezicht, takenpakket voorzitter, het vragen van reactie WBTR op onze huidige Bestuurderaansprakelijkheidsverzekeringspolis of deze voldoet aan de richtlijnen, de taken van de bestuursleden in het Bestuursreglement, evaluatie Nieuwjaarswandeling.
Na circa 2 uur werd de gastvrouw bedankt voor haar gastvrijheid.

Zaterdag 17 december 2022.
Vandaag in het mooie Heuvelland- Gulpen – vergaderd. Korte evaluatie van de activiteiten tussen 5 nov en vandaag. Zeer geslaagde Jezuïetenwandeling als laatste activiteit van de Jubileumcommissie. Het bestuur bedankt de jubileumcommissie voor alle georganiseerde en vooral geslaagde activiteiten i.h.k.v. ons 25 jarig jubileum. Ook op de GRATIS reanimatie cursus slaagden alle 16 kandidaten. Ook de eerste Wijnproeverij was zeer geslaagd met 25 deelnemers. Op 30 nov heeft het bestuur een overleg gehad met Cool Movements Demoteam. Ook zij zoeken jeugdige en meer leden. Afspraak dat we elkaar op de website ondersteunen. Wij hebben de mogelijkheid om op zondagmorgen een keer met hun mee te trainen. Er volgt nog een redactioneel stuk op onze website. De Smikkeltocht in Geulle met koud en droog weer kon als een afsluitende winterwandeling in 2022 zeker geslaagd heten. In Snowworld werd met 10 Ski Limburg leden meegedaan aan de Ski Experience. Iedewreen heeft hier (hopenlijk) veel opgestoken.

De reis naar Mellau is zo goed als volgeboekt. Enkele 2 persoonskamers zijn nog beschikbaar. Iedereen heeft zijn (aan)betaling gedaan. Helaas 2 afmeldingen ivm gezondheidsproblemen. Zij moeten hun betaling terugvorderen via de annuleringsverzekering. Tot nu toe 29 skipassen en diverse wandelaars. De voorlopige indeling van de kamers is ook gemaakt.
Ook de reis naar Kirchberg is volgeboekt. Mogelijk dat de laatste twee weken vóór 4 feb een Engels reisbureau, nog een aantal kamers teruggeeft aan het hotel. Maar dat blijft gissen. Derhalve nog geen definitieve indeling van kamers kunnen maken.
Naar Dimaro in Italië gaan 48 deelnemers mee, waarvan 2 met hun eigen auto die vanuit zuid Duitsland vertrekken.

Zaterdag 5 november 2022.
Vandaag hebben we op kantoor van Henk Pook de afgelopen periode geëvalueerd en de komende periode geïnventariseerd. Aan de orde zijn o.a. gekomen:
AVG richtlijnen aangepast en hierbij horende (hoge) kosten voldaan, Internetkosten SL voldaan, dienstenpakket NSkiV voldaan, ALV NSKiV 19 nov 2022 afgemeld, zeer goed bezochte openingswandeling in Epen, de nog steeds leuke en goed bezochte fietstochten, de mooie Pannenkoekwandeling in Oensel waarbij kosten van deelnemers die niet voor SL bedoeld zijn, ook betaald zijn geworden door SL. Derhalve worden inschrijvingen aangepast zodat SL niet steeds voor extra kosten komt te staan. In november komen aan de orde een reanimatiecursus, wijnproeverij en in december de Ski Experience in Landgraaf en de Smikkeltocht in Geulle. In januari 2023 starten de wintersportreizen weer voor de wandelaars en skiërs. Indien u na uw aanmelding u zich alsnog afmeldt dan dient u de gemaakte kosten te verhalen via uw annuleringsverzekering. De aanbetalingen aan de hotels hebben reeds plaatsgevonden door SL. Er zijn voor Mellau nog 3 twee-persoons kamers beschikbaar en voor Kirchberg is alles volgeboekt en voor Dimaro zijn er eventueel ook nog 2 persoonskamers beschikbaar indien hierom gevraagd wordt. Ski Limburg leden kunnen altijd nog op een reservelijst geplaatst worden voor de reizen.
Er wordt door SL ook al meer gebruik gemaakt van Social Media zoals Facebook en Instagram. Ook zijn er al meerdere kosten geboekt op de aangepaste VERRASSINGEN pot van de ALV. SL gaat in overleg met NSkiV om middels een schrijven via de NSkiV meer jongere leden te betrekken bij SL. Ook heeft de penningmeester kunnen vaststellen dat ieder lid zijn/haar contributie voor 2022/2023 heeft voldaan. Bedankt allemaal!.

Donderdag 11 augustus 2022.
Dit keer was de gastvrouw Oda aan de beurt. Ingaande en uitgaande stukken waren bekend en geen opmerkingen meer. 2 nieuwe leden aangemeld uit Born. Het jaarprogramma 2022-2023 definitief vastgesteld. Maandag 8 aug is ons lid André Vrijhoeven overleden. We gaan de begrafenis bezoeken als bestuur. Öpke Döpke wordt niet ingeschreven ivm extreme stijging kosten. W.b. de reizen wordt de aanbetaling teruggedraaid van €300,– naar €200,–. De aanmelding voor alle 3 de reizen kan wederom plaatsvinden vanaf 1 sept 00.01 uur en absoluut niet eerder. Henk reikt z.s.m. tekst en bedragen van de reizen aan voor website. Er worden geen folders gedrukt. De te verzenden vergaderstukken van de ALV worden vastgesteld. Leden die zich officieel afmelden kunnen ook vergaderstukken vragen en ontvangen. Kascontrole is 16 aug. De agenda voor de ALV wordt vastgesteld en z.s.m. verzonden per mail aan alle leden met mailadres.

Woensdag 8 juni 2022
Om 19.00 uur is het bestuur bij de voorzitter thuis bijeengekomen. De ingekomen en uitgaande stukken van het secretariaat worden steeds met een bcc verstuurd naar voorzitter en penningmeester. De evalautie van de LAW zijn aan de orde geweest en regels aangepast. De golfclinic georganisserd door Gerard en Irene was zeer geslaagd en het bestuur waardeert deze initiatieven zeer. Fietstochten vinden nog steeds gretig aftrek. Het Compostella groepje bestaande uit leden van Ski Limburg is compleet en trainen al veel. De NIEUWSBRIEF wordt goed gelezen en dit keer gecombineerd met juli en augustus. NW loopt zomermaanden door olv leden van Ski Limburg. De activiteiten van SL voor 2022-2023 worden doorgelopen en hier en daar aangepast. Komende periode wordt jaarverslag van secretaris en penningmeester uitgewerkt en besproken op volgende vergadering begin augustus. Ook privacy wordt nogmaals aan de orde gesteld. Geen foto’s van SL leden op bv facebook. Of ze moeten er duidelijk mee instemmen.

Zaterdag 9 april 2022
In de middaguren heeft in Gulpen bij het secretariaat de bestuursvergadering plaatsgevonden met diverse punten zoals de evaluatie van de Italië reis en het nieuwe hotel, extra brandstofkosten vergoed door het bestuur aan Kupers, positieve eindafrekening van de 2 skireizen, verrekening van de voucher van het hotel, opvragen nieuwe offertes voor 2023, continueren van het NW tijdens de zomerperiode mits voldoende belangstelling, afmelding van het bestuur bij de ALV van de NSkiV, schoonmaakactie met Valkenburg Sprokkelt zeer positieve ervaring, AVG komt met OK vignetten welke Ski Limburg gaat gebruiken, aanmeldingen van Golfclinic beginnen te lopen, de reis naar Compostella van Shirley van Dishoeck is volgeboekt, inhoud NIEUWSbrief april akkoord en verstuurd, concept jaarprogramma 2022-2023 besproken en enkele data nog aanpassen,

Zondag 6 maart 2022
Na de NW wandeling rondom Nieuw Ehrenstein heeft het bestuur haar vergadering gehouden in Nieuw Ehrenstein. De laatste puntjes op de I voor de reis van Italië worden besproken. Op 27 feb heeft de 1e LAW plaatsgevonden samen met een kortere NW wandeling in Sweikhuizen. Deze wandeling op carnavalsdag was zeer geslaagd. Meerdere LAW zullen gaan plaatsvinden met mogelijk nog aanpassingen met wel/geen pauze. Door de leden Irene Mulder en Gerard van Aggelen is een voorstel ingediend voor een golf clinic. Bestuur is akkoord en dit zal 19 mei plaatsvinden op kosten van de leden. Shirley heeft voorstel om met kleine groep naar Santiago te gaan eind september. Zij houdt 13 maart een presentatie hierover. Marleen Houben komt met voorstel voor wandeling naar Obersteinebach maar is vervallen door extreem gestegen kosten. Nieuwe Nieuwsbrief wederom net uitgekomen. Voor de reis naar Italïe moet een pDLF fomulier door iedere deelnemer worden ingevuld.

Dinsdag 4 januari 2022
De notulen van de vergadering van 20-11-2021 werden vastgesteld. Daarnaast de laatste stand van zaken w.b. de drie skireizen en bezetting kamers, Er gaan op persoonlijke titel 5 leden naar Mellau. SL heeft deze reis geannuleerd wegens corona. De verdeling van de bestelde skikleding is zo goed als rond. Oda introduceert de Lange Afstands Wandelingen (LAW) en gaat informeren of hiervoor belangstelling is. Met 3 Heuvelland is wederom advertentie ruimte afgesproken. Sedert september worden maandelijks Nieuwsbrieven naar alle leden verzonden. Blijkbaar worden deze beter gelezen dan website. Ski Experience op 3 dec j.l was wederom geslaagd evenement. UBO opgave van het bestuur geregeld door de voorzitter. De secretaris zal het gehele bestaande archief van Ski Limburg de komende maanden digitaliseren.

Zaterdag 20 november 2021
Vandaag werd gestart met een reanimatiecursus om 09.00 uur met een groep nieuwe en ervaren reanimatie vrijwilligers. Om 10.30 uur zelfs een 2e groep. In totaal 23 leden die hun reanimatie certificaat van de NRR inmiddels hebben ontvangen. Om 11.00 uur was het bestuur door de NSkiV (on-line) uitgenodigd voor hun najaars ALV. De jaarrekening 2020-2021 werd besproken, evenals de reactie van de financiële commissie. Er was ook een voortgangsreportage vooraf gestuurd naar alle besturen van de NSkiV, wat nog kort werd verduidelijkt. De ALV werd gesloten na uitleg van de uitgebreide contouren van het Meerjaren beleidsplan 2022-2026. Om 12.45 uur kon het bestuur haar eigen Ski Limburg bestuursvergadering starten m.n. om reden dat er bijna dagelijks nieuwe Corona richtlijnen volgen en dat consequenties kan hebben voor onze reizen en activiteiten. Inmiddels waren er al enkele afmeldingen binnengekomen van deelnemers aan onze wintersport reizen,  omdat ze niet konden voldoen aan de gestelde Corona richtlijnen in Oostenrijk. Voor Mellau hebben we uitstel betaling ontvangen tot 1 december en zullen ook uitstel betaling voor Söll vragen.
Ski kleding is bijna compleet en al deels uitgereikt aan leden. Penningmeester regelt betalingen nadat getekende ontvangst lijst door secretaris is doorgestuurd. Bestuur betaald ook hun aangeschafte kleding. 
Lange wandelingen worden door Oda gecoördineert, maar iedere deelnemer mag een voorstel doen voor een wandeling vanaf 15 km. Marcel plaatst een stuk op website.
Navraag om nieuwe aantrekkelijkere website te laten maken is te prijzig. Wordt nu nader uitgezocht om misschien toch in eigen beheer met leden die hier ‘bekend’ mee zijn, opnieuw op te zetten.
De voorzitter heeft afgelopen maand het verzoek van de KvK omtrent het inschrijven van UBO’s afgehandeld. 
In december is er weer in Valkenburg een mogelijkheid om deel te nemen aan de AMUSE-wandeling. Dit jaar geen initiatief vanuit Ski Limburg. Maar leden kunnen wel persoonlijk deelnemen met kleine (corona veilige) groepjes.
Er wordt op 3Heuvelland een kerstwens geplaatst. Dit jaar geen kerstkaart naar leden.
Afronding WBTR gaat in december plaatsvinden en een concept wordt naar de notaris gestuurd ter beoordeling. Het definitief notarieel vastleggen kan later. 
Nieuwsbrieven sinds september wordt beter op gereageerd met aanmeldingen dan via website. Handhaven. Extra aandacht in Nieuwsbrief komende week voor Ski Experience, wandeling in Geulle door Nard en de Amusewandeling in Valkenburg.

Zaterdag 11 september 2021
Op kantoor van Henk Pook werd de ALV en jubileumdag geëvalueerd. Weinig of geen negatieve reacties van onze leden vernomen. De toekomstige activiteiten als de schoonmaakactie op 18 sept (geen actie ivm tijdgebrek), Pannenkoekwandeling 3 okt, fietstocht 8 okt in Geulle, de Jezuïetenwandeling 13 nov, reanimatie cursus 20 nov (bijna volgeboekt) en de aanmeldingen van onze skireizen werden doorgenomen. Alle reizen zijn op dit moment bijna volgeboekt. Mogelijk dat er deelnemers afvallen gezien hun vaccinatie bereidheid. Bestuur is unaniem van mening dat richtlijnen van de betreffende landen strikt worden nageleefd. Na navraag bij de Stichting SGR blijken de kosten hiervan veel te hoog te zijn voor onze reizen en we derhalve geen gebruik maken van de Stichting SGR. 
De promo kleding in totaal 36 stuks wordt z.s.m. besteld voor de leden. Probleempje met levertijd voor de fleece vesten voor heren. Ook de vraag van de ALV om het ledenbestand te ‘verjongen’ is duidelijk maar vooral zeer moeilijk te realiseren. We blijven oplossingen zoeken. Mogelijk dat Facebook en Instagram gaat helpen. Ook zal het ‘lange afstand wandelen’ dit seizoen ingevoerd gaan worden als nieuwe activiteit.

Zaterdag 7 augustus 2021
Deze bestuursvergadering was hoofdzakelijk gewijd aan de laatste voorbereidingen voor de ALV en de overige geplande activiteiten op onze jubileumdag op 21 augustus 2021 in Schin op Geul. Punten op de agenda die behandeld zijn, waren de ingekomen post-mail stukken, de definitieve vaststelling van het Rapport Jaarrekening 2020-2021, de verklaring van de Kascontrole commissie, de power point agenda punten voor de ALV, de stand van zaken w.b. het Werkboek WBTR en de vergaderstukken welke de aangemelde leden gaan ontvangen.

Zaterdag 24 juli combinatie vergadering met Jubileum commissie.
Op het ruime kantoor van Henk Pook konden we allemaal ruim genoeg van elkaar vergaderen over:
het activiteiten programma 2021-2022 inclusief de daarin opgenomen jubileum activiteiten, vastleggen van de definitieve dagindeling op 21 aug, de fietstocht van 4 sept in Swalmdal, Ski Experience mogelijkheid op 3 dec, de Jezuïtenwandeling op 13 nov, het positieve saldo op de rekening van Ski Limburg het komende jubileumseizoen wat ruimer (drankje, hapje, ijsje) te gebruiken tijdens activiteiten, versturen van de uitnodigingskaart ontworpen door Oda, alle corona maatregelen van de overheid worden in de gaten gehouden en bij Ski Limburg toegepast.

Zaterdag 3 juli 2021
Op deze bestuursvergadering bij onze penningmeester in Sweikhuizen zijn de navolgende meest belangrijke punten de agenda gepasseerd. Voor een modernere uitstraling van onze website gaan informeren, kijken of Dropbox te gebruiken is voor alle bestuursinfo van Ski Limburg, nieuwe en afgemelde leden, positieve feed back op de georganiseerde zomer fietstochten en NW wandelingen, concept financiële stukken besproken, de nu bekende prijzen gaan vermelden van de 3 skireizen op de website, opmaken van een uitnodigingskaart voor ons jubileumfeest, afspraken maken m.b.t. kosten feestaccommodatie, inhoud dagprogramma 21 aug, Ski Experience gebeld voor teruggave inschrijfgeld afgelopen seizoen. 

Zaterdag 8 mei 2021
De overheidsmaatregelen m.b.t. het Coronavirus worden regelmatig aangepast. Ook het bestuur en de jubileumcommissie willen naar de toekomst kijken van onze vereniging. 
Op deze zaterdagmiddag in het zeer ruime kantoor bij Henk Pook in Hoensbroek werd het concept activiteiten programma voor het seizoen 2021 – 2022 besproken. Samenvattend zijn voorlopig de navolgende activiteiten vastgelegd:
zaterdag 21 augustus 2021: ALV – Jubileumwandeling – Feestmiddag met steengrillen. Op deze dag kunnen dan eindelijk de foto albums ingezien en besteld worden. Ook de jubileum kleding van Ski Limburg kan gepast en besteld worden. Alle deelnemers aan deze dag doen ook GRATIS mee aan de loterij. 
zondag 29 augustus 2021: start van het NW seizoen
zaterdag 4 september 2021: fietstocht in het Swalmdal uitgezet door Theo en Jos
zondag 3 oktober 2021: Pannenkoekwandeling in Maastricht – Gronsveld
Overige activiteiten cq. accommodaties worden onderzocht en vervolgens vastgelegd. Via de website kan alle info verkregen worden. Het bestuur wil bij diverse activiteiten nog iets extra’s doen voor haar leden.

Bestuursvergaderingen:
de beknopte notulen van onderstaande data zijn in te zien bij de secretaris.
Zaterdag 24 april 2021
Donderdag 15 april 2021
Zaterdag 16 januari 2021
Zaterdag 28 november 2020
Maandag 31 augustus 2020
Vrijdag 24 juli 2020
Dinsdag 16 juni 2020

Woensdag 15 april 2020 (geannuleerd wegens Corona)
Woensdag 26 februari 2020
Dinsdag 28 januari 2020
Zondag 8 december 2019
Zaterdag 23 november 2019
Donderdag 26 september 2019
Zaterdag 22 juni 2019
Zaterdag 18 mei 2019
Zaterdag 9 maart 2019
Zondag 27 januari 2019
Zaterdag 8 december 2018
Donderdag 25 oktober 2018 overleg belastingdienst
Zaterdag 13 oktober 2018
Zaterdag 30 juni 2018
Zaterdag 26 mei 2018
zaterdag 28 april 2018
zaterdag 3 maart 2018
zaterdag 27 januari 2018
donderdag 16 november 2017

7. NIEUW BANKNUMMER

Per 16 oktober 2015 heeft het bestuur gekozen voor een nieuwe bank. De kosten van de vorige bank zijn niet in overeenstemming met het gebruik door de Ski Vereniging.
Derhalve is gekozen voor de RegioBank, waar de kosten beduidend lager liggen voor onze vereniging. Het banknummer ten name van SKI LIMBURG  is
NL23 RBRB 0919 8631 32